AnonyMail Felhasználási Feltételek

A Felhasználási Feltételek hatálya

Jelen felhasználási feltételek (továbbiakban: Felhasználási Feltételek) képezik az Ön (továbbiakban: Felhasználó) és az AnonyMail szolgáltatást üzemeltető INTEGRITY Kft. (továbbiakban: INTEGRITY, ill. Szolgáltató) között létrejött szolgáltatási szerződést, amelynek feltételei irányadóak az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások (továbbiakban: Szolgáltatás) használatára vonatkozóan. A felek közötti szerződés a regisztrációval jön létre.

Az INTEGRITY fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előre meg nem határozott rendszerességgel kiegészítse, vagy egyébként módosítsa a jelen felhasználási feltételeket, és új vagy kiegészítő rendelkezéseket vagy feltételeket szabjon meg a Szolgáltatás igénybevételére vagy megrendelésére vonatkozóan. A már regisztrált felhasználók számára a kiegészítések, illetve módosítások, azok közlését követő 16. napon hatályba lépnek, azaz a Felhasználóra nézve kötelező erővel bírnak. Az ilyen közlést követően Felhasználónak jogában áll a jelen szerződést felmondani. Felmondás hiányában a kiegészítések, illetve módosítások a fentiek szerint kötelezőek a felhasználóra. Felhasználó kötelezettsége, hogy időről-időre áttekintse a felhasználási feltételek esetleges módosításait, melyek aktualizált változata elérhető a következő címen: http://AnonyMail.hu/am/index.php?action=usage_terms. Amennyiben Felhasználó a változtatások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a szolgáltatást, azzal elismeri, hogy elfogadja a módosításokat és egyetért azokkal.

A Szolgáltatás tárgya, jellemzői

A Szolgáltatás tárgya:

  • elektronikus levelezési szolgáltatás és postafiók (továbbiakban: Levelezési Szolgáltatás);
  • ezzel összefüggő kiegészítő szolgáltatások (továbbiakban: Kiegészítő Szolgáltatások).

A Kiegészítő Szolgáltatások köre folyamatosan bővül, illetve azok elérését bejelentkezést követően a webes felület menüpontjaiban lehet elérni. A Szolgáltatás tárgya körében a Felhasználó rendelkezésére bocsátott tárhely maximális mérete: 10,- gigabyte.

A Szolgáltatás technikai paramétereit az INTEGRITY a használhatóság, üzemeltethetőség, biztonság és rendelkezésreállás érdekében, valamint a tudomány és technika fejlődésének megfelelően előzetes bejelentés nélkül is változtathatja. A biztonság és rendelkezésreállás érdekében az INTEGRITY ideiglenes vagy azonnali intézkedéseket is hozhat. Az INTEGRITY korlátozza, illetve korlátozhatja a maximálisan fogadható, küldhető, feltölthető mailméretet, feltölthető fileméretet. Az INTEGRITY elektronikus levelezőszolgáltatások nyújtásánál szokásos spam és ártalmas kódok elleni védelmi technikákat alkalmaz, így feketelistákat, melyek alapján bizonyos feladóktól, hosztoktól nem fogad el maileket, bizonyos hosztokról nem fogad el bejelentkezést vagy regisztárciót. Az INTEGRITY spamüzeneteket és ártalmas kódokat kiszűrhet, ilyenek átvételét, kiküldését elutasíthatja. Az alkalmazott védelmi eljárások során előfordulhat, hogy ezen szűrések, elutasítások tévesen ártalmas kódokat nem tartalmazó leveleket vagy nem kéretlen leveleket is érintenek, ilyen esetekért az INTEGRITY nem felel.

Az INTEGRITY graylistázást és más antispam technológiákat is alkalmazhat, graylistázást tipikusan minden bejövő üzenetre nem alkalmaz, de veszélyesnek tekinthető források szerint viszont igen. INTEGRITY fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás felületein (kezelőfelület, illetve egyéb, jelen pillanatban nem használt vagy nem definiált felületeken) reklámokat helyezzen el.

A Szolgáltatás igénybevételének feltételei, regisztráció

A regisztráció az online regisztrációs adatlap kitöltésével indul. Nem kötelező a regisztrációs adatlapon megjelölt valamennyi adat megadása, azonban a felhasználó azonosítónak a megadása szükségszerű feltétele a regisztrációnak. A felhasználó azonosító, illetve választott e-mail cím nem sértheti mások jogait, illetve jogos érdekeit, továbbá nem lehet megbotránkozást keltő. Már regisztrált felhasználói azonosítóval azonos azonosítót az INTEGRITY nem fogad el.

Felhasználó a Szolgáltatásra történő regisztrációval egyidejűleg beleegyezik a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásába, és tudomásul veszi, hogy a Felhasználási Feltételek megszegése esetén regisztrációja, és ezáltal postafiókja törlésre kerülhet az INTEGRITY döntése alapján. Az INTEGRITY kizárja a felelősséget minden ilyen törlésből eredő kárért. Az INTEGRITY fenntartja magának a jogot, hogy új regisztrációs kéréseket visszautasítson.

A Felhasználó beleegyezik, hogy a létrehozott elektronikus levelezési címére vagy a szolgáltatás igénybevétele során regisztrált más címére az INTEGRITY a Szolgáltatáshoz kapcsolódó értesítéseket küldhet.

Rendeltetésszerű használat, SPAM

Felhasználó köteles a postafiókját rendszeresen ellenőrizni, abba belépni. Amennyiben a használat hiánya a 90 napot meghaladja, az INTEGRITY jogosult a regisztráció és a postafiók, illetve a használathoz kapcsolódó minden adat törlésére. Az ebből eredő információ- és adatvesztésekért az INTEGRITY felelősséget nem vállal.

A Szolgáltatás igénybevételével tilos jogsértő tartalom továbbítása (bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetése, vagy erre való felbujtás; kéretlen reklámüzenetek; mások jogait vagy jogos érdekeit sértő üzenet vagy egyéb tartalom). Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával magára nézve kötelezőnek tekinti az Internet Szolgáltatók Tanácsa „Követendő gyakorlat a kéretlen tömeglevelek elleni harcban” című szabályzatát (http://www.iszt.hu/iszt/docs/linx-ube-magyar-web.pdf).

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt rendszerek vagy az igénybevevők által használt rendszerek leállását vagy működésének megzavarását célozza, azt lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működését.1

Tilos kéretlen reklámot, kéretlen hirdetést, kéretlen üzleti ajánlatot, kéretlen felhívást küldeni az AnonyMail rendszeren keresztül. Ilyen tartalmú üzenet csak annak küldhető, aki ilyen célú üzenet előzetes fogadásához explicite, a küldő által igazolhatóan hozzájárult, valamint a hozzájárulását nem vonta vissza, illetve a hozzájárulása nem régebbi egy évnél. A bizonyítás terhe a levélküldőt terheli. Ezen szabály megsértőjével szemben a szolgáltató diszkrecionálisan azonnali felmondást alkalmazhat vagy szolgáltatáskorlátozásokat vezethet be.

Tilos sértő vagy zaklató üzenetek küldése, tilos az e-mail címet hamis adatokkal kapcsolatban bárhol adatközléshez vagy kommunikációhoz felhasználni, tilos a szolgáltatást megtévesztésre felhasználni vagy megtévesztő felhasználáshoz igénybevenni.

Felhasználó nem jogosult 10 MB-nál nagyobb file-t vagy e-mail üzenetet feltölteni a rendszerbe, nem küldhet 25 MB-nál nagyobb üzenetet. Amennyiben mégis ilyen méretű file-t, illetve üzenetet tölt fel a rendszerbe, akkor ennek következményeinek felelőssége teljes mértékben a Felhasználót terhelik.

A Felhasználót terheli a teljes felelősség a regisztrációval, illetve a Szolgáltatás igénybevételével összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. Amennyiben az INTEGRITY tudomására jut, hogy a Felhasználó a hatályos jogszabályok vagy a Felhasználási Feltételek megsértésével veszi igénybe a Szolgáltatást, és/vagy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ továbbítása vagy bűncselekmény elkövetése történik, akár előzetes értesítés nélkül is törölheti a regisztrációt, és a postafiók tartalmát vagy annak egyes elemeit.

Gyaníthatóan jogsértő vagy a jelen szabályzat tiltó rendelkezéseit gyaníthatóan sértő tevékenység esetén a szolgáltatást vagy a szolgáltatáshozzáférést a Szolgáltató azonnali hatállyal felfüggesztheti. A Felhasználó terhe a vétlensége és gondosságának bizonyítása.

A Szolgáltatás egyes elemei és a Szolgáltatás egésze szerzői jogi és iparjogvédelmi védelem alatt állhatnak. A Szolgáltatás rendeltetésszerű használatának körét meghaladó használat az ilyen szerzői jogi illetve iparjogvédelmi jogokat sértheti, illetve azok megsértését elősegítheti. Az ilyen magatartásért a Felhasználó teljes kárfelelősséggel tartozik.

A rendeltetésellenes, a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe ütköző vagy egyébként visszaélésszerű használat esetén a Szolgáltatást az INTEGRITY jogosult felfüggeszteni, illetve azt megszüntetni és a regisztrációt törölni, vagy a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül eltávolítani.

Felhasználói támogatás, hibabejelentés

Az INTEGRITY hibabejelentést e-mailen vagy erre rendszeresített webes felületén fogad (https://AnonyMail.hu/am/index.php?action=form_support). Ingyenes e-mail szolgáltatásunk igénybevevői az INTEGRITY ügyfélszolgáltati szolgáltatásai, telefonos hibabejelentőjét, valamint telefonügyeletét nem jogosultak használni, illetve ezen szolgáltatások használatára az ingyenesség nem vonatkozik.

Felelősség, Szavatosság

Az INTEGRITY célkitűzése, hogy a Szolgáltatást a lehető legmagasabb színvonalon nyújtsa, azonban a Szolgáltatás pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, különös tekintettel a Szolgáltatás ingyenes voltára.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy az INTEGRITY-vel szemben bármilyen igényt támaszt, Felhasználó saját költségén és teljes körűen megvédi az INTEGRITY-t az ilyen igényektől, annak sikertelensége esetén pedig kártérítést fizet az INTEGRITY részére.

Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért az INTEGRITY a felelősségét kizárja minden olyan kárért, amely rosszindulatú külső támadás, a biztonsági intézkedések kijátszása, hackertámadás, illetve vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek útján valósul meg. A Felhasználót a regisztráció, a postafiók, és a jelszó titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. A Szolgáltatást továbbadni, átruházni tilos.

A Felhasználó köteles körültekintően, mások érdekeit is figyelembe véve igénybevenni a szolgáltatást, köteles védekezni az ellen, hogy ártalmas kód, kéretlen levél hibájából vagy gondatlansága folytán ne kerüljön a rendszeren keresztül kiküldésre. A Felhasználó köteles védeni accountját, hogy mások ahhoz ne férhessenek hozzá. A Felhasználó köteles mások által nem kitalálható, saját hibájából, gondatlanságából nem megszerezhető jelszót választani. A Felhasználó köteles tájékozódni a biztonságos e-mail és Internet használatról.

Az INTEGRITY jogosult a Szolgáltatás karbantartása érdekében a Szolgáltatást szüneteltetni, minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

Közlések

INTEGRITY a felek közötti jogviszony szempontjából releváns közléseit a Felhasználó postafiókjában helyezi el, Felhasználó pedig az ilyen közléseket az info KUKAC AnonyMail PONT hu e-mail címre küldi a elektronikus levelezési rendszer igénybevételével. Az egyes közlések akkor tekintendőek közöltnek amikor az a címzett részére hozzáférhetővé válik.

Biztonsági incidens az erre fenntartott webes felületen vagy az abuse KUKAC AnonyMail PONT hu címen jelentendő be.

A Felek a felhasználó által az AnonyMailen a Szolgáltatónak küldött közléseket írásos közléssel egyenértékűnek tekintik, a közlés ténye és tartalma bizonyítottnak tekintendő, hacsak a Felhasználó ennek ellentétét nem bizonyítja.

Egyéb feltételek

A szolgáltatás közvetített szolgáltatást tartalmazhat.

Az INTEGRITY jogosult az AnonyMail szolgáltatásával más üzemeltetőt megbízni, jogosult a szolgáltatást más részére egészében vagy részben átadni vagy értékesíteni. Ezen esetekben a szükséges felhasználói adatokat az INTEGRITY jogosult az üzemeltetőnek, illetve az új tulajdonosnak átadni. Tulajdonosi változásról minden felhasználó részére az AnonyMailen regisztrált e-mail címre levelet küld az INTEGRITY. Adatok átadásáról szintén ugyanígy értesítést küld az INTEGRITY, méghozzá legalább 30 nappal az adatok átadása előtt.

A szerződés megszűnése

A felek közötti szerződés felmondása a regisztráció törlésével valósul meg.

A Felhasználó bármikor törölheti a regisztrációját, amely esetben a jelen szerződés azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik, a szerződés megszűnése előtt keletkezett kötelezettségeket azonban továbbra is kötelesek teljesíteni a felek.

Amennyiben a Felhasználó megszegi a Felhasználási Feltételeket és a Szolgáltató törli a regisztrációt, a felek közötti szerződés is automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik.

Az INTEGRITY fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatást, vagy annak egy részét bármikor, előzetes e-mail értesítést követően felhasználók részére megszüntesse, amely utóbbi esetben a felek közötti szerződés automatikusan megszűnik.

Jogvita esete

A Felek az INTEGRITY székhelye (Székesfehérvár) szerinti bíróság kizárólagosságát és a magyar jog hatályát kötik ki.


1 így például, de nem kizárólagosan: hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz; a rendszer vagy a hálózat sebezhetősége vizsgálatának, kémlelésének vagy tesztelésének megkísérlése; vírus vagy más ártalmas kód elhelyezése a Szolgáltatás honlapján vagy szerverein; a honlap túlterhelése, elárasztása, spamelése, levelekkel való bombázása vagy összeomlasztása; - bármely TCP/IP-csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ integritásának megsértése